Pravila

На основу Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 93/2012), Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу („Службени гласник РС“, број 129/2004) и Одлуке друштва ЈAFFA DOO CRVENKA о приређивању наградне игре од 03.04.2018. године друштво ЈAFFA DOO CRVENKA у Београду дана 04.04.2018. године доноси следећа:

ПРАВИЛА НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ

“Дрес експрес”

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ДРУГИ БИТНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ ПРИРЕЂИВАЧ

Члан 1.

Наградну игру „Дрес експрес” организује привредно друштво ЈAFFA DOO CRVENKA , Маршала Тита 245, ПИБ 100263582, матични број 08004684, регистровано код Агенције за привредне регистре, (у даљем тексту: “Приређивач”).

НАЗИВ ОРГАНА ПРИРЕЂИВАЧА КОЈИ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О ПРИРЕЂИВАЊУ НАГРАДНЕ ИГРЕ, ДАТУМ И БРОЈ ОДЛУКЕ

Члан 2.

Директор Приређивача донео је дана 03.04.2018. године одлуку број 956 о приређивању наградне игре „Дрес експрес”.

 

НАЗИВ, ВРЕМЕ ТРАЈАЊА И СВРХА НАГРАДНЕ ИГРЕ

Члан 3.

Назив наградне игре је “Дрес експрес”

Наградна игра се приређује у трајању од 29 дана, са почетком  01. јуна 2018. године и траје  до 29. јуна 2018. године.

Наградна игра се приређује у сврхе унапређења продаје и промоције ТАК бренда. Производи који учествују у наградној игри су Tak fudbal Hot 100g, Tak fudbal dimljena rebarca 100g, Tak fudbal kobasica 100g ‘- у даљем тексту Так Фудбал.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРАВИЛА

Члан 4.

Правила наградне игре (у даљем тексту: „Правила“) ће бити објављена у дневном листу “Данас“, а све у складу са позитивним прописима.

МЕСТО ПРИРЕЂИВАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ

Члан 5.

Наградна игра се организује на територији Републике Србије, без Косова и Метохије.

ОПИС НАГРАДНЕ ИГРЕ И УСЛОВИ УЧЕСТВОВАЊА

Члан 6.

Производи и паковања Приређивача који учествују у наградној игри „Дрес експрес“ наведени су у члану 3 став 3 и овом члану (у даљем тексту: „Производ/и“).

Потрошач куповином било ког Производа и слањем јединственог кода, који се налази на паковањима Так фудбал, путем СМС поруке, стиче право за учешће у наградној игри.

Koд на Производу  представља  алгоритам који се састоји од 10 карактера, од чега су три слова и седам бројева.

Исправан код послат у одговарајућем формату путем СМС поруке у периоду од 01. јуна 2018. године па до 23:55 часова 29 јуна 2018. године, учествује у извлачењу за награду сходно условима описаним у овим Правилима.

Награде у наградној игри се састоје из  – динамиком 1 награда на сваких 90 минута, односно укупно 464 наградe.

СЛАЊЕ КОДОВА ОДНОСНО УЧЕСТВОВАЊЕ

Члан 7.

Кодови паковања Производа се шаљу путем СМС-а на број 2222.

Поруке које су послате у другачијој форми од оне која је наведена или на било који начин садржи неправилно унет Код, сматраће се неисправним и неће учествовати у извлачењу.

Уколико је порука односно Код послата у одговарајућем формату иста улази у базу учесника наградне игре.

Учесник који се пријавио за учешће у наградној игри, добиће повратни СМС о статусу његове поруке (да је Код исправан, да је Код неисправан или да је Код искоришћен) и то на телефонски број са ког је послат СМС.

Сваки Код може да буде искоришћен само једном како не би дошло до злоупотребе и поновног слања истог Кода.

Нема ограничења у броју послатих Кодова са једног телефонског броја.

Сваки учесник може за време трајања наградне игре послати неограничен број СМС порука на број 2222. Исти Код може бити послат на број 2222 само једном.

СМС поруку на број 2222 могу да шаљу корисници услуга свих оператера мобилне телефоније у Републици Србији.

СМС порука се наплаћује учеснику наградне игре по цени стандардне  поруке оператера и то:

–   за кориснике МТС мобилне мреже: 3,6 рсд(у цену је урачунат ПДВ)

–  за кориснике Теленор мобилне мреже: 3,6 рсд (у цену је урачунат ПДВ)

–  за кориснике ВИП мобилне мреже: 3,48 рсд (у цену је урачунат ПДВ)

Оператери, сходно својој комерцијалној политици, задржавају право на промену стандардне цене СМС поруке која се тарифира за крајњег корисника.

ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА

Члан 8.

Право учешћа у наградној игри имају сви грађани Републике Србије са пребивалиштем у Републици Србији.

Право учешћа у наградној игри немају следећа лица:

–              лица која су у радном односу или су на други начин радно ангажована код Приређивача као и њихови брачни другови, родитељи и деца, уколико су пријављени на истој адреси,

–              чланови комисије за регуларно спровођење наградне игре, њихови брачни другови, родитељи и деца, уколико су пријављени на истој адреси ; и

–              лица која су у радном односу или су на други начин радно ангажована код правних лица, као и маркетиншких агенција, која на било који начин учествују у приређивању и организацији наградне игре, и/или извлачењу добитака, и/или имају приступ подацима везаним за приређивање наградне игре, те њихови брачни другови, родитељи и деца., уколико су пријављени на истој адреси.

ВРСТА НАГРАДА И ИЗНОС

Члан 9.

Укупна вредност наградног фонда је изражена у РСД (са ПДВ-ом).

Врста награде Назив Количина Вредност награде (са ПДВ-ом) Укупна вредност (са ПДВ-ом)
90-оминутна Дрес фудбалске репрезентације Србије-реплика (Serbia home shirt replics SS ) 464 4.284,00 1.987.776,00

Награде ове Наградне игре су:

–              90-оминутне награде: дресови фудбалске репрезентације Србије-реплика (Serbia home shirt replics SS)  и то укупно 464 награде

(у даљем тексту заједнички означене као: „Награде“).

Добитник појединачне награде дужан је да, када га Приређивач путем оператера контактира, остави податке о адреси на коју жели да му се Награда испоручи. Адреса за испоруку Награде мора бити на територији Републике Србије, без Косова и Метохије. Добитник ће награду добити на назначену адресу најкасније 30 дана од дана када је податке о адреси оставио оператеру Приређивача.

НАЧИН ИЗВЛАЧЕЊА ДОБИТНИКА И ПРЕУЗИМАЊА НАГРАДА

Члан 10.

Добијене награде добитници код Приређивача не могу заменити за новчану противвредност нити за било коју другу награду.

Приређивач јемчи за награде.

Добитници награда се одређују, аутоматски, путем софтвера, случајном методом из база свих правилно послатих Кодова са паковања Производа Tak fudbal.

Свака порука послата од 01.06.2018. године па закључно са 23:55 ч. 29.06.2018. године учествује у наградној игри за добијање награда.

Свака порука послата пре 01.06.2018. године  и  након 23:55 ч. 29.06.2018. године не учествује у наградној игри.

90-оминутне НАГРАДЕ

Извлачење

90-оминутне награде, су награде које се извлаче сваки дан наградне игре, по динамици једна на сваких 90 минута.

У извлачењу добитника ових награда учествују сви правилно послати Кодови са паковања Производа, који  стижу у временском интервалу од деведесет минута почев од 01.06.2018. године до  23:55 ч. 29.06.2018. године.

Извлачење се обавља аутоматски и добитник се обавештава СМС поруком на број са ког су послали СМС поруку, са кодом.

Исправни Кодови који нису извучени као добитни у претходно описаном 90-оминутном периоду не учествују у извлачењу за следећи 90-оминутни период.

Сваки Код може да буде искоришћен само једном како не би дошло до злоупотребе и поновног слања истог Кода.

Уколико у  једном 90-минутном интревалу, не буде послатих кодова и награда не буде извучена, биће пренета у наредни наградни интервал, те ће се у том случају извлачити две награде у једном интервалу.

Члан 11.

Обавештавање о извученим добитницима

Сваки добитник, добија одмах обавештење о извученој награди путем СМС поруке.

Остали учесници, чији Код није извучен, а послали су исправне поруке у току трајања наградне игре не обавештавају се о статусу награде, јер обавештење добија само добитник.

Члан 12.

Преузимање награда

Све награде су непреносиве.

Осим добитника лично, награду ће моћи преузети и особа коју добитник на то овласти специјалним пуномоћјем на којем је потпис добитника оверен од стране надлежног државног органа.

Сваког добитника поред поруке да је добио награду, у року од 72 сата од добијања контактираће Приређивач ради давања упутстава о преузимању исте. За случај да Приређивач не успе да добије добитника у року од 72 сата услед разлога за које Приређивач не одговара (добитник је недоступан или други технички разлози) Приређивач ће добитнику послати смс поруку којом га обавештава да је дужан да се јави call centru приређивача на број 0800/200 – 010 најкасније у року од 3 дана. Уколико се добитник не јави након истека рока назначеног у смс поруци, губи право на награду, а награда остаје нераспоређена.

Добитник награде дужан је  да остави своје податке, име и  презиме и адресу становања, а у складу са упутствима Приређивача. Уколико контактирани добитници не оставе своје податке у наведеном року, односно ако Приређивач услед разлога за које он не одговара (добитник је недоступан или други технички разлози) не успе да контактира добитника, а уредно га је смс поруком обавестио о року за остављање података, при чему добитник не остави своје податке, награда се не уручује и престају даље обавезе Приређивача према добитнику.

Примљена СМС порука са броја 2222 са потврдом извучене награде, лични идентификациони документ (лична карта или пасош), служи као доказ о идентитету добитника награде приликом преузимања награде.

Приликом преузимања награде, добитник је дужан да попуни и потпише потврду о пријему наградекоји је приложен уз Правила, као Прилог 1, у супротном губи право на награду.

Добитници ће своју награду добити на кућну адресу, односно другу адресу коју оставе оператеру Приређивача приликом контактирања.

Уколико добитници не преузму награду у наведеном року, престају даље обавезе Приређивача према добитнику.

При преузимању награда добитници односно особе које они на то овласте специјалним пуномоћјем овереним од стране надлежног државног органа, потписују формулар чиме престају све даље обавезе Приређивача наградне игре према добитницима, а све у складу са позитивним прописима.

Ако је добитник награде малолетник/ца или особа делимично или потпуно лишена пословне способности, за потврду добитка, уручење и/или преузимање награде, уз давање на увид документа о потврди идентитета (лична карта, извод из матичне књиге рођених) обавезно је присуство родитеља, старатеља, односно законског заступника добитника уз правно ваљану идентификацију ове особе (лична карта или пасош) или њихово специјално пуномоћје на којој је потпис оверен од стране надлежног држаног органа.

Малолетници могу постати добитници и преузети награде под условима одређеним законом и под условом да њихови законски заступници прихвате такве награде и поступе у складу с Правилима ове наградне игре.

Добитници награда не морају обавезно бити и регистровани власници СИМ броја са којег је послата СМС порука са Код-ом, већ се добитником награде сматра особа која је доносилац СИМ картице са бројем са којег је послата СМС порука са Код-ом и на који је примљена повратна СМС порука да је конкретан СИМ број извучен у наградној игри. Поруке које обавештавају о добитку награде морају бити сачуване до преузимања награде.

КОМИСИЈА ЗА РЕГУЛАРНО СПРОВОЂЕЊЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ

Члан 13.

Приређивач ће формирати комисију од три члана која ће бити одговорна за регуларно спровођење наградне игре.

Чланови комисије Приређивача одговорни за регуларно спровођење наградне игре биће Александар Познанић, Ђорђе Максимовић и Милица Цвијовић.

ПОРЕЗ

Члан 14.

Приређивач наградне игре плаћа порез на доходак грађана на приход остварен од награда, а све у складу са законом.

ОБЈАВА ДОБИТНИКА

Члан 15.

Списак добитника награда биће објављен по завршетку наградне игре на веб страници dresekspres.rs.

Приређивач ће сходно Закону о играма на срећу обавестити Пореску управу о резултатима наградне игре.

САГЛАСНОСТ

Члан 16.

Учествовањем у наградној игри сваки учесник прихвата права и обавезе из ових Правила, и даје своју изричиту сагласност да прима на мобилни телефон СМС поруке у вези са учествовањем у и приређивањем наградне игре, укључујући и сагласност за примање СМС порука у сврхе промоције ове наградне игре и производа Приређивача

Добитници награда поред права и обавеза из става 1 алинеја (и) овог члана пристају да:

I              се њихово име јавно објави у складу са позитивним прописима,

II             е њихови лични подаци: име, презиме, број телефона, адреса, слика и видео материјал, могу од стране Приређивача користити на начин да се објаве у штампаном, звучном, сликовном и видео материјалу без накнаде и претходне сагласности учесника, а све искључиво у сврхе приређивања ове наградне игре и промоције производа Приређивача.

III           да приређивач прикупља податке о лицима која су остварила добитак, на начин који пропише надлежно тело.

Учесници и добитници у овој наградној игри сагласни су да је сав горе поменути материјал власништво Приређивача те се обавезују суздржати од било каквих поступака према Приређивачу по основу права коришћења и/или власништва наведеног материјала.

Сви лични подаци, како учесника наградне игре тако и добитника награда, користиће се искључиво у складу са чланом 10. и чланом 15. Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12, 107/12).

НАЧИН  РЕШАВАЊА МОГУЋИХ СПОРОВА ПРИРЕЂИВАЧА И УЧЕСНИКА

Члан 17.

Приређивач не преузима одговорност у случају спора између учесника у наградној игри у вези власништва над послатим Кодовима или СИМ картицама са којих је СМС послат.

Ови спорови неће утицати на правило по коме Приређивач додељује награду особи која се у смислу ових Правила сматра добитником.

Члан 18.

Учесници који учествују у наградној игри немају право да захтевају другачије награде или награде у већим количинама од оних које су наведене у овим Правилима.

Члан 19.

За детаљније информације у вези наградне игре учесници могу да се информишу путем сајта dresekspres.rs I putem call centra na br. 0800/200 – 010 .

Члан 20.

У случају спора између Приређивача и учесника наградне игре надлежан је суд у Београду.

Члан 21.

Наградна игра се може прекинути у случају да наступе околности проузроковане вишом силом, за које Приређивач није одговоран, односно које није могао предвидети, спречити, отклонити или избећи. Учесници ће о прекиду наградне игре бити обавештени путем дневних новина у којима су објављена Правила наградне игре.

Члан 22.

Ова Правила ступају на снагу по добијању сагласности министра финансија.

У Београду, 04.04.2018. године

За Приређивача:

ЈАФФА ДОО ЦРВЕНКА

___________________________________________

Бојан Кнежевић, директор